مجلس ترحیم در تهران

مجلس ترحیم آن زنده یاد در تهران، ساعت 6 الی 7:30 بعد از ظهر روز یک شنبه 1389/5/10 در مسجد نور واقع در میدان فاطمی برگزار شد.