رضا دیده از جهان فرو بست

با کمال تأثر و تأسف، ساعت 11 ظهر روز یکشنبه 1389/4/27 رضا، این بلبل خوش الحان و افتخار قوم لر پس از 12 روز بستری در بخش ICU بیمارستان ساسان تهران، دیده از جهان فرو بست.