آثار


برخی ترانه های استاد رضا سقائی :
ترانه «زندگی» با شعر هما میر افشار و برگردان استاد حمید ایزد پناه.
ترانه «آسمان» با شعر عزت الله فولادوند و آهنگ سازی استاد سقائی.
ترانه های «شاه داماد، رفتم به صحرا و حالوه گنم خره» با اشعار نورالدین سلاحورزی و آهنگسازی استاد سقائی با تنظیم زنده یاد عیسی سپه وند.
ترانه «خوار و تنها» با شعر ناصر رحیم زاده و آهنگسازی رسول فرید.
ترانه های «دالکه» (مادر) و «پیاله» با شعر حشمت الله شفیعیان.
ترانه های «دایه دایه، میری، بزران و ... » اشعار و آهنگهای قدیمی با تنظیم جاوید نام استاد مجتبی میرزاده و اجرای چندین ترانه و تصنیف فارسی.

♫ دایه دایه وقت جنگه
♫ تفنگ
♫ دالکه
♫ زندگی بی چشم تو
♫ آه سرد
♫ آسمون
♫ بزران
♫ درخت نارون
♫ چشم کال
♫ دختر قد بلند
♫ قدم خیر
♫ کوش طلا
♫ خسرو شیرین
♫ رفتم آبادان
♫ حالوه گنم خره
♫ سفر
♫ شاه داماد
♫ سیت بیارم
♫ سبزه چشم مست
♫ دشتستانی
♫ وقت نمازه
♫ آهوی صحرا
♫ مهتاب
♫ شاهزاده محمد
♫ مریم مریم
♫ موتورچی